• Sepisy kupních, darovacích, nájemních a dalších smluv
 • Revize a kontrola již sepsaných smluv před jejich podpisem
 • Převody nemovitostí
 • Vymáhání pohledávek
 • Uplatňování práv z vad a z jiného porušení smluv
 • Nájmy bytů i nebytových prostor
 • Nároky na náhradu škody, újmy na zdraví, vydání bezdůvodného obohacení
 • Smluvní pokuty
 • Zajištění práv věřitelů
 • Obrana proti uplatněným nárokům

 • Zastupování v řízení před soudy

 • Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • Zřízení věcných břemen a spory z nich plynoucí
 • Určení vlastnického práva
 • Zajištění zástavním právem
 • Bytové spoluvlastnictví
 • Pořízení o majetku pro případ smrti

 • Rozvody manželství
 • Úprava výchovy a styku s dětmi
 • Výživné
 • Vypořádání společného jmění manželů

 • Právní servis při založení právnické osoby
 • Úpravy zakladatelských dokumentů do souladu se změněnou právní úpravou či podle jiných potřeb společnosti
 • Převody podílů v s. r. o. a družstvech
 • Agenda ve vztahu k obchodnímu rejstříku
 • Revize smluvní dokumentace používané v obchodním styku či při jiné činnosti

 • Úprava základních dokumentů podle nového občanského zákoníku
 • Agenda společenství vlastníků jednotek, spolků, o.p.s.
 • Zápisy do veřejných rejstříků